0
Γυναίκες
0
Παιδιά από 0-5 ετών*
0
Συνεδρίες Προστασίας
0
Νομικές Συνεδριάσεις
0
Δραστηριότητες Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
* Το 2021, η λειτουργία του Child’s Safe Space ανεστάλη σε μια προσπάθεια να περιοριστεί ο κίνδυνος έκθεσης στον Covid-19 για τα μέλη μας
Donate amount: